Usługi księgowe w pełnym zakresie

Liczby,które się liczą

Biuro rachunkowe ACCO zajmuje się kompleksowym prowadzeniem procesów księgowych Klientów. Dzięki nam właściciele przedsiębiorstw mają możliwość skupienia całej uwagi na podstawowych funkcjach biznesowych i zwiększaniu zysku.


Zakres usług - kompleksowe prowadzenie księgowości

 • Profesjonalne sporządzanie bilansu otwarcia,
 • Ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych osób fizycznych i prawnych, a także podatku od towarów i usług, czyli VAT,
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych,
 • Tworzenie kompleksowych sprawozdań do GUS,
 • Wykonywanie przelewów bankowych,
 • Nieustanny nadzór nad prowadzeniem księgowości,
 • Udzielanie fachowych konsultacji z zakresu rachunkowości,
 • Wprowadzanie instrukcji obiegu i opisywania dokumentów, która usprawnia proces przekazywania dokumentów, a tym samym znacznie ogranicza czas potrzebny na wyjaśnienia i uzupełnienia,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, zarówno śródrocznych, jak i rocznych obejmujących:       - bilans,
      - rachunek zysków i strat,
      - informacje dodatkowe,
      - przepływy finansowe.
 • Kontrolowanie dokumentów pod względem formalnym, a w razie potrzeby natychmiastowe przekazywanie Zleceniodawcy informacji o brakach lub wadach otrzymanej dokumentacji,
 • Księgowanie dokumentów wykorzystujące wymiary dodatkowe do planu kont (MPK, Projekt, Klient, Region), czyli księgowość wielowymiarowa,
 • Prowadzenie rzetelnego rejestru środków trwałych,
 • Wystawianie faktur i re-faktur,
 • Prowadzenie rozliczeń kosztów eksploatacyjnych,
 • Sporządzanie rozliczeń delegacji,
 • Wykonywanie płatności w bankowości elektronicznej,
 • Wystawianie not korygujących,
 • Księgowanie wyciągów bankowych oraz prowadzenie rozliczeń rozrachunków (oferujemy miesięczne wiekowanie powstałych należności i zobowiązań),
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych,
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek dotyczących podatku dochodowego,
 • Przygotowywanie rocznej deklaracji CIT-8 dotyczącej podatku dochodowego oraz sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego (może ono być sporządzone w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim lub rosyjskim),
 • Reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi i kontrolnymi,
 • Kontakt z nadzorującym Controllerem Finansowym zarówno w Polsce, jak i za granicą,
 • Sporządzanie zakładowego planu kont,
 • Opracowywanie polityki rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów,
 • Prowadzenie rozliczeń operacji na rachunkach bankowych złotówkowych oraz walutowych,
 • Prowadzenie rozliczeń transakcji międzynarodowych (w skład tej usługi wchodzą też rozliczenia Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw - deklaracje VAT - UE, import oraz eksport poza Unię Europejską),
 • Sporządzanie dokumentacji finansowej do banków lub innych instytucji, Dostarczanie zaświadczeń z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach, Wszelkie inne czynności z zakresu księgowości.


Wsparcie Doradcy Podatkowego

 • Konsultacje dotyczące zaplanowanych działań biznesowych, mające na celu maksymalne ograniczenie związanych z nimi zobowiązań podatkowych w ramach obowiązującego prawa,
 • Zastępstwo w postępowaniach podatkowych ograniczające ryzyko negatywnego wyniku kontroli,
 • Przeprowadzanie przeglądów podatkowych oraz konsultacji z Doradcą Podatkowym z wieloletnim doświadczeniem.


Uproszczona księgowość

 • KPiR, czyli podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów,
 • Ewidencja Przychodów - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • Ewidencja zakupu oraz sprzedaży VAT.


Korzyści i zyski

 • Oszczędność czasu i ograniczenie kosztów,
 • Przeniesienie części odpowiedzialności za działania finansowe, rachunkowe i podatkowe na firmę zewnętrzną,
 • Usprawnienie działania i redukcja obowiązków działów księgowości,
 • Uniknięcie konieczności posiadania skomplikowanych systemów informatycznych.


Dlaczego Acco?

 • Usługi rachunkowe świadczone zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klientów,
 • Usługi świadczone w dogodnym dla Państwa miejscu oraz czasie,
 • Usługi w wielu językach obcych oraz różnych systemach finansowo-księgowych.

Zapraszamy do kontaktu

Dziękujemy za zainteresowanie Kancelarią Doradztwa Podatkowego Accounting & Consulting Office. Jeśli są Państwo zainteresowani w jaki sposób możemy zastosować nasze podejście biznesowe w Państwa firmie, prosimy o kontakt z jednym z naszych biur.

Kontakt