Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyWskaźniki i stawkiPrawo pracy → Zasiłki ZUS

Wskaźniki i stawki

 • Ubezpieczenia

 • Składki na ubezpieczenia
 • Zasiłki ZUS


  Wyszczególnienie
  od 01.11.2012r.
  Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  400,- zł
   
   
   
  Z tytułu samotnego wychowania dziecka
   
   
  pełnosprawnego
  samotnego wychowywania dziecka 170,- zł  na dziecko, nie więcej niż 340zł na wszystkie dzieci
   
  z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności                                                                              
  250,- na dziecko, (nie więcej niż 500zł na wszystkie dzieci)
   
  Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  80,- zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
   
  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  do ukończenia 5 lat
  60 zł
  powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat
  80 zł
  Z tytułu urodzenia dziecka
  1000,- zł
  Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz przygotowania przedszkolnego
  100,- zł
  Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
  Jeżeli zamieszkuje w miejscowości w której znajduje się szkoła
   
  90,- zł
   
  Jeżeli dojeżdża do miejscowości w której znajduje się szkoła
   
  50,- zł
  Podstawa Prawna
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 959.)

   

  Granica dochodu uprawniająca do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego 01.11.2012 - 31.10.2014
  - na osobę w rodzinie 539 zł, 
  - na osobę w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne 623 zł

  Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego: 
  a) urodziła dziecko, 
  b) przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, 
  c) przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego). 

  Zasiłek macierzyński przysługuje ponadto przez okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w wymiarze:

  Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie 2010r. i 2011r. 2012r. i 2013r. od 1 stycznia 2014r.
  1 dziecko do 2 tygodni do 4 tygodni do 6 tygodni
  co najmniej 2 dzieci do 3 tygodni do 6 tygodni do 8 tygodni

  Urlop macierzyński przysługuje przez okres: 
  - 20 tygodni - przysługuje po urodzeniu jednego dziecka, 
  - 31 tygodni - przysługuje po urodzeniu bliźniaków, 
  - 33 tygodnie - przysługuje po urodzeniu trojaczków, 
  - 35 tygodni przysługuje po urodzeniu czworaczków, 
  kiedy rodzi się piąte lub więcej dzieci - przysługuje 37 tygodni. 

   W przypadku urodzenia dziecka martwego lub zgonu noworodka zasiłek przysługuje przez okres 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka, 

   W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia - przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka; jeżeli pracownica urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie i nastąpił zgon jednego z dzieci po upływie 8 tygodni życia - przez okres odpowiedni do liczby dzieci pozostałych przy życiu, 

   W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej - urlop może być podzielony na dwie części, z których pierwsza powinna wynosić 8 tygodni po porodzie , a druga może być wykorzystana w terminie późniejszym po wypisaniu dziecka ze szpitala (np. przy drugim porodzie - 8 tygodni i 10 tygodni) 

   W momencie zrezygnowania przez pracownicę z wychowywania dziecka i oddania go innej osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka - do dnia oddania dziecka, nie krócej jednak niż przez okres 8 tygodni po porodzie.

   

  Świadczenia opiekuńcze

  okres

  01.01.2013 - 30.06.2013

   od 01.07.2013

  świadczenie pielęgnacyjne

  520 zł

  620 zł

  zasiłek pielęgnacyjny

  153 zł

  153 zł

  podstawa prawna

  (Dz. U  2012 r. poz. 1548)

  ( Dz. U. 2012 r. poz. 1548)

 • Emerytury i renty
 • Podatki - skala/koszty

 • Odsetki
 • Podatek dochodowy
 • Podatek VAT
 • Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców
 • Podróże służbowe, kilometrówka i ryczałt samochodowy
 • Środki trwałe
 • Sejm zakończył prace nad podwyżką stawek VAT
 • Nowe środki transportu
 • Definicja działalności rolniczej
 • Definicja ,,PKWiU ex"
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Miejsce świadczenia usług
 • Obniżenie podstawy opodatkowania
 • Dostawy i usługi na rzecz armatorów morskich
 • Prawo do odliczenia VAT
 • Ustalanie obrotu do wyliczenia proporcji
 • Wyłączenia ze zwolnień podmiotowych
 • Usługi taksówek osobowych
 • Szczególne procedury dostawy towarów używanych
 • Załączniki do ustawy o VAT
 • Samochody i nieruchomości - planowane ograniczenia prawa do odliczenia VAT
 • Ulgi i zwolnienia podatkowe dla powodzian
 • Kasy rejestrujące - nowe rozporządzenie
 • Prawo pracy

 • Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę
 • Zasiłek dla bezrobotnych
 • Odpisy na ZFŚS