Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyWskaźniki i stawkiPodatki - skala/koszty → Podatek dochodowy

Wskaźniki i stawki

 • Ubezpieczenia

 • Składki na ubezpieczenia
 • Zasiłki ZUS
 • Emerytury i renty
 • Podatki - skala/koszty

 • Odsetki
 • Podatek dochodowy

  Skala podatkowa od 01.01.2009r. - nadal

  Podstawa obliczenia podatku w złotych

  ponad

  do

   

  85 528

  18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

  85.528

   

  14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

   

  Zgodnie z art. 27 ust. 1 updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30e oraz art. 44 ust. 4, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

  UWAGA ! Kwota wolna od podatku w 2009 r. wynosi 3 089zł . jest taka sama w 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014r.

  Koszty uzyskania przychodów od 01.01.2008 r - nadal

   Pracownik Kwota miesięczna (zł) Kwota roczna (zł)
   2012, 2013
  z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 111,25 1.335,00
  równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych stosunków łącznie nie więcej niż
  111,25 2.002,05
  z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 139,06 łącznie nie więcej niż
  1.668,72
  równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków łącznie nie więcej niż
  139,06 2.502,56

   

  Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588).

  Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w  2013 r. 

  Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 roku dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, oraz spóldzielni socjalnych jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

  Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy, który wyniósł:

  -  4,1138 zł/euro, zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia 28 września 2012 r. nr 189/A/NBP/2012

  - 4,2163 zł/euro, zgodnie z tabelą NBP z 30 września 2013r. nr 189/A/NBP/2013

  Zatem graniczna kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 roku wynosi:

  (1.200.000 euro x 4,1138 zł/euro) = 4.936.560  zł  

  Graniczna kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku wynosi:

  (1.200.000 euro x 4,2163 zł/euro) = 5.059.560 zł

  Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2014 r.

  Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2013, średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2013 r. wynosił 4,2230 zł. W związku z tym, w 2014 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

                 1. mogą płacić podatnicy, którzy w 2013r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej     prowadzonej wyłącznie:

  a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro (tj. 633.450 zł),

  b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 150.000 euro (tj. 633.450 zł),

  2. mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną w 2014r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą tę formę odpodatkowania,

  3. kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2013r. osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

  a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro (tj. 105.575 zł),

  d) w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 25.000 euro (tj. 105.575  zł).

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930; z póź .zm.).

   

  Lp.

  Stawka ryczałtu

  Przychody ewidencjonowane

  1.

  20%

  osiągane w zakresie wolnych zawodów

  2.

  17%

  ze świadczenia usług:

  a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
  b) pośrednictwa w:
  - sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),
  - pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),
  - sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0),
  - pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),
  - sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),
  - sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
  c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
  d) parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
  e) związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
  f) związanych z wydawaniem:
  - pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  - pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  - pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  - oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
  g) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
  h) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),
  i) zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
  j) wynajmu i dzierżawy:
  - samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
  - pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
  - środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
  - środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
  - pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
  - kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
  - motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
  k) przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),
  l) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),
  ł) obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),
  m) fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
  n) przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
  o) poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),
  p) pomocy społecznej:
  - bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),
  - bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),
  - bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),
  - bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),
  - doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),
  - bez zakwaterowania związanych z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)
  - z zastrzeżeniem poz. 1 i 3-5 tabeli

   

  3.

  8,5%

  a) z tytułu otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  b) z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
  c) związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
  d) ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
  e) ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),
  f) z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
  g) prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
  h) prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
  i) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:
  - z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
  - otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej

  4.

  5,5%

  a) z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
  b) uzyskane prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
  c) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii na wniosek, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.)

  5.

  3,0%

  a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  b) z działalności usługowej w zakresie handlu,
  c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
  d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
  e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat

 • Podatek VAT
 • Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców
 • Podróże służbowe, kilometrówka i ryczałt samochodowy
 • Środki trwałe
 • Sejm zakończył prace nad podwyżką stawek VAT
 • Nowe środki transportu
 • Definicja działalności rolniczej
 • Definicja ,,PKWiU ex"
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Miejsce świadczenia usług
 • Obniżenie podstawy opodatkowania
 • Dostawy i usługi na rzecz armatorów morskich
 • Prawo do odliczenia VAT
 • Ustalanie obrotu do wyliczenia proporcji
 • Wyłączenia ze zwolnień podmiotowych
 • Usługi taksówek osobowych
 • Szczególne procedury dostawy towarów używanych
 • Załączniki do ustawy o VAT
 • Samochody i nieruchomości - planowane ograniczenia prawa do odliczenia VAT
 • Ulgi i zwolnienia podatkowe dla powodzian
 • Kasy rejestrujące - nowe rozporządzenie
 • Prawo pracy

 • Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę
 • Zasiłek dla bezrobotnych
 • Odpisy na ZFŚS