Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyPorady i wskazówki dla przedsiębiorców → Przelicznie Euro na Złote na potrzeby rozliczeń z kontrahentami

Porady i wskazówki dla przedsiębiorców

  • Przelicznie Euro na Złote na potrzeby rozliczeń z kontrahentami

    Jeśli w umowie określono cenę w walucie obcej, ale nie przewidziano, że także sama zapłata ma być zrealizowana w obcej walucie to zapłata może być realizowana w złotych. Wynika to z art. 358 & 1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm) Jeśli w umowie nie wskazano metody przeliczenia walut, to należy sięgnąć do sposobu wskazanego w art., 358 & 2 K C ( w brzmieniu od 24 stycznia 2009) Stanowi on, że wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba, że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. Informację o średnich kursach walut na konkretny dzień można znaleźć na stronie internetowej NBP. Przewidziano też mechanizm zabezpieczenia interesów wierzyciela przed celowym opóźnianiem zapłaty przez dłużnika z powodu wahań kursów walut. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może skorzystać z uprawnienia polegającego na żądaniu spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego NBP z dnia, w którym zapłata jest faktycznie dokonana . Strony mogą wskazać w umowie inną metodę przeliczania waluty obcej na złote. Gdyby okazało się, że umowa nie przewidywała innego kursu przeliczenia euro na złote niż kurs średni NBP, można żądać od kontrahenta by dopłacił brakujące kwoty. 

  • 10 zasad dotyczących dokumentacji przy rozliczaniu dotacji