Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyO czym należy pamiętać prowadząc działalność gospodarczą w 2012r. → Zaliczki kwartalne

O czym należy pamiętać prowadząc działalność gospodarczą w 2012r.

 • Świadczenie chorobowe na przełomie lat 2011/2012
 • Wybór formy opodatkowania (dochodów) uzyskiwanych z działalności gospodarczej w 2012 r.
 • Obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych wykonanych na terenie UE
 • Samozatrudniony może wybrać w 2012 r. liniowy PIT
 • W nowym roku przedsiębiorca może opłacać zaliczki w sposób uproszczony
 • Zaliczki kwartalne

  Podatek raz na trzy miesiące

  Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą wybrać kwartalną metodę wpłacania zaliczek. Kwartalny sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy regulują przepisy art. 44 ust. 3g-3i updof i art. 25 ust. 1b-2 updop.

  Zaliczki za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy powinni wpłacać do urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. W przypadku podatników PIT od 1 stycznia 2012 r. zaliczka za ostatni kwartał powinna być uiszczana do 20 stycznia następnego roku podatkowego, a nie jak było do tej pory do 20 grudnia. Analogiczna zmiana została też wprowadzona w ustawie CIT. Począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2011 r. zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnicy CIT będą płacić w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. W przypadku większości podatników CIT, u których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, zaliczkę za ostatni kwartał 2012 r. należało będzie zapłacić do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypada w niedzielę).

  Kto może kwartalnie rozliczać podatek?

  Zaliczki kwartalne mogą wpłacać przedsiębiorcy (podatnicy PIT i podatnicy CIT), którzy są małymi podatnikami. Małym podatnikiem w 2012 r. jest podatnik, u którego w 2011 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 5.324.000 zł.

  Wyjaśnienia wymaga sytuacja wspólników spółki cywilnej. Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest wspólnik, a nie spółka cywilna. Zatem, osiągnięcie przez spółkę cywilną w poprzednim roku podatkowym przychodu ze sprzedaży brutto przekraczającego kwotę uprawniającą do korzystania ze statusu małego podatnika nie wpływa na objęcie statusem małego podatnika poszczególnych wspólników. To przychód poszczególnych wspólników, obliczony proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki, nieprzekraczający równowartości 5.324.000 zł, przesądza o korzystaniu przez nich z przywileju małego podatnika i rozliczaniu zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie.

  Zawiadomienie o wyborze kwartalnej metody wpłacania zaliczek

  Aby uzyskać prawo do kwartalnych zaliczek, trzeba o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek zawiadomić na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

  Mali podatnicy muszą złożyć zawiadomienie w tej sprawie w terminie do 20 lutego, przy czym osoby prawne, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego (art. 44 ust. 3i updof i art. 25 ust. 1e updop).

 • Z początkiem roku można zmienić sposób wypłacania zaliczek na podatek
 • Obowiązek zakładania ksiąg rachunkowych
 • Obowiązek tworzenia Funduszu Świadczen Socjalnych
 • Przeniesienie przedsiębiorców z gminnych ewidencji do CEIDG
 • Obowiązki podatnika powracającego do zwolnienia podmiotowego z VAT