Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyO czym należy pamiętać prowadząc działalność gospodarczą w 2012r. → Wybór formy opodatkowania (dochodów) uzyskiwanych z działalności gospodarczej w 2012 r.

O czym należy pamiętać prowadząc działalność gospodarczą w 2012r.

 • Świadczenie chorobowe na przełomie lat 2011/2012
 • Wybór formy opodatkowania (dochodów) uzyskiwanych z działalności gospodarczej w 2012 r.

  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą opodatkowywać swoje przychody (dochody) w różny sposób. Podstawową formą opodatkowania są zasady ogólne (skala podatkowa, podatek liniowy). Podatnicy mogą jednak wybrać również ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową. Z tym że te formy opodatkowania są możliwe tylko wówczas, gdy spełnione są określone warunki zawarte w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dalej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

  WAŻNE: Podatnik, który w 2012 r. zamierza zmienić formę opodatkowania, musi złożyć oświadczenie (wniosek) w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2012 r. Brak takiego oświadczenia będzie skutkował pozostaniem przy dotychczasowej formie opodatkowania.

  Uwaga! Jeżeli podatnik dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą w 2012 r., wyboru formy opodatkowania dokonuje on w ramach "jednego okienka" przy rejestracji firmy, na formularzu CEIDG-1. Nie ma wówczas obowiązku odrębnego informowania organu podatkowego o wyborze formy opodatkowania.

  Opodatkowanie według zasad ogólnych

  Jeżeli podatnik wybierze opodatkowanie według zasad ogólnych (tj. skalę podatkową lub podatek liniowy), podstawą opodatkowania będzie dochód, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania (pomniejszony ewentualnie o przysługujące odliczenia). Stąd też ta forma opodatkowania jest korzystna, jeżeli w działalności gospodarczej podatnik ponosi stosunkowo wysokie koszty.

  • Skala podatkowa

  Przy opodatkowaniu według skali podatkowej podatek wynosi:

  • 18% - od dochodu do wysokości 85.528 zł,
  • 32% - od nadwyżki ponad ww. limit.

  Podatek ulega zmniejszeniu o kwotę zmniejszającą podatek, która wynosi 556,02 zł.

  Ponadto podatek ulega obniżeniu m.in. o zapłacone składki zdrowotne, przy czym odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

  Jeżeli podatnik wybierze opodatkowanie według skali podatkowej, poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczą kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (tj. kwotę 3.091 zł), będzie musiał wpłacać zaliczki na podatek w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (a jeżeli podatnik opłaca zaliczki kwartalne - w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka). Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał 2012 r. podatnik będzie musiał wpłacić w terminie do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypada w niedzielę), z wyjątkiem, gdy przed tym terminem złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku (w 2012 r. nie będzie już "podwójnej" zaliczki za listopad - "nowy" art. 44 ust. 6 ustawy o PDOF).

  Przypominamy, że możliwość wpłacania w 2012 r. kwartalnych zaliczek mają m.in. "mali podatnicy", tj. podatnicy, u których wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w 2011 r. kwoty 5.324.000 zł.

  WAŻNE: Podatek za poszczególne miesiące liczy się narastająco, czyli uwzględniając przychody i koszty uzyskane od początku roku podatkowego.

  Podatnicy mogą w 2012 r. wpłacać zaliczki na podatek również w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu (PIT-36 lub PIT-36L) za 2010 r. (złożonym w 2011 r.) lub za 2009 r. (złożonym w 2010 r., jeżeli w zeznaniu za 2010 r. podatnik nie wykazał dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazał dochód, który ze względu na niewielką wartość nie powodował obowiązku zapłaty podatku). Z tej formy wpłacania zaliczek nie mogą korzystać podatnicy, którzy:

  1) po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym (tu: w 2012 r.) albo w roku poprzedzającym rok podatkowy (w 2011 r.), lub

  2) w zeznaniach za 2009 r. i 2010 r. nie wykazali dochodu lub wykazali dochód, który nie powodował obowiązku zapłaty podatku.

  WAŻNE: Podatnicy, którzy w 2012 r. po raz pierwszy wybiorą wpłacanie zaliczek kwartalnych lub w uproszczonej formie, muszą do dnia 20 lutego br. zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o swoim wyborze (art. 44 ust. 3i i 6c pkt 1 ustawy o PDOF).

  Podatek liniowy

  Przy podatku liniowym podatek wynosi 19% dochodu (bez względu na wysokość uzyskanego dochodu). Podatek ten nie ulega zmniejszeniu o kwotę zmniejszającą podatek. To powoduje, że opodatkowanie podatkiem liniowym jest opłacalne, jeżeli dochód jest stosunkowo wysoki i wynosi nieco powyżej 96.300 zł.

  Należy przy tym pamiętać, że przy opodatkowaniu podatkiem liniowym podatnik nie tylko nie może zmniejszać podatku o kwotę zmniejszającą podatek. Nie może również rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub skorzystać z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie ma również prawa do większości ulg i odliczeń (w tym ulgi na dzieci). Ponadto, jeżeli podatnik wybierze podatek liniowy, ta forma opodatkowania będzie miała zastosowanie do wszystkich form prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PDOF. Jeżeli zatem np. podatnik prowadzi działalność jednoosobowo i w formie spółki nieposiadającej osobowości prawnej, wybór podatku liniowego będzie dotyczył obu tych działalności.

  Zaznaczamy, że "liniowcy" mogą wpłacać również zaliczki kwartalnie lub w uproszczonej formie (art. 44 ust. 3h i ust. 6h ustawy o PDOF).

  Termin zapłaty podatku liniowego jest taki sam, jak przy opodatkowaniu według skali podatkowej. Przy czym podatek płaci się od momentu uzyskania dochodu.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  Tę formę opodatkowania mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Warunkiem wyboru ryczałtu jest uzyskanie w roku poprzednim przychodów z indywidualnej działalności w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, a gdy działalność prowadzona jest w formie spółki - suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie mogła przekroczyć ww. limitu (limit ten na 2012 r. wynosi 661.680 zł).

  Trzeba przy tym pamiętać, że uzyskiwanie niektórych przychodów wyklucza z prawa do ryczałtu ewidencjonowanego. Dotyczy to np. przychodów z prowadzenia aptek, z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, itp. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

  Przy wyborze tej formy opodatkowania podstawą opodatkowania jest przychód. Przychód ten można jedynie pomniejszyć o straty z działalności gospodarczej poniesione w okresie opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o PDOF), oraz o wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o PDOF (jeżeli nie zostały już odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o PDOF). Przychodu nie można natomiast pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, co powoduje, że ta forma opodatkowania jest zazwyczaj korzystna, gdy podatnik ponosi niewielkie koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  Natomiast wysokość opodatkowania zależy od rodzaju prowadzonej działalności i wynosi 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3%.

  Podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego płaci się - co do zasady - miesięcznie, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania (tj. do końca stycznia roku następnego).

  Jeżeli przychody podatnika z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczyły w 2011 r. kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro (tj. 110.280 zł), podatnicy mogą w 2012 r. wpłacać ryczałt kwartalnie. Wówczas zapłaty ryczałtu będą dokonywali do dnia 20 następnego miesiąca po upływie danego kwartału, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania. Podatnicy, którzy po raz pierwszy w 2012 r. wybrali kwartalne opłacanie ryczałtu, są obowiązani do dnia 20 stycznia br. zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 21 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

  Karta podatkowa

  Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, gdyż zwalnia podatnika z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy muszą jedynie prowadzić ewidencję zatrudnienia i karty przychodów pracowników. Na żądanie klientów muszą ponadto wydawać rachunki (faktury), stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek (fakturę).

  Możliwość opodatkowania w tej formie jest bardzo ograniczona. Muszą być bowiem spełnione warunki wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. m.in. przy prowadzeniu działalności podatnik nie może korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorców i zakładów (nie dotyczy usług specjalistycznych). Ponadto podatnik nie może prowadzić, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ww. ustawy, innej pozarolniczej działalności gospodarczej, a także małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.

  Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na 2012 r. podatnik składa nie później niż do 20 stycznia 2012 r. (druk PIT-16). Wysokość podatku wynika natomiast z decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Ponieważ wysokość opodatkowania uzależniona jest np. od rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych pracowników, itp., to o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na możliwość opodatkowania w tej formie bądź na wysokość stawki karty podatkowej, podatnik ma obowiązek poinformować naczelnika urzędu skarbowego.

 • Obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych wykonanych na terenie UE
 • Samozatrudniony może wybrać w 2012 r. liniowy PIT
 • W nowym roku przedsiębiorca może opłacać zaliczki w sposób uproszczony
 • Zaliczki kwartalne
 • Z początkiem roku można zmienić sposób wypłacania zaliczek na podatek
 • Obowiązek zakładania ksiąg rachunkowych
 • Obowiązek tworzenia Funduszu Świadczen Socjalnych
 • Przeniesienie przedsiębiorców z gminnych ewidencji do CEIDG
 • Obowiązki podatnika powracającego do zwolnienia podmiotowego z VAT