Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyNowe przepisy obowiązujące od 01.07.2011r. → Zmiany w VAT

Nowe przepisy obowiązujące od 01.07.2011r.

 • Dobrowolne rozliczanie WNT
 • Zmiany w zakresie miejsca świadczenia usług
 • Zmiany w zakresie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • Odliczanie VAT z faktur wystawionych przez podmiot nieuprawniony
 • Rozliczenia dokonywane w walucie obcej
 • Uproszczenia dla podatników świadczących na terytorium Polski okazjonalne przewozy drogowe osób
 • Przekształcenie firmy jednoosobowej w spółkę kapitałową
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Zmiany w VAT

  Z dniem 1 lipca br. weszły w życie kolejne zmiany dotyczące podatku VAT, wynikające z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2011.134.780).

  1.   Zmiany definicji niektórych pojęć

  Zmodyfikowaniu uległa definicja eksportu towarów oraz usług elektronicznych, a także usystematyzowana w sposób jednoznaczny i zgodny z rozporządzeniem 282/2011 pojęcia siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania i zwykłego miejsca pobytu (na potrzeby określenia m.in. miejsca świadczenia).

   2.  Status podatnika a miejsce świadczenia

  Rozszerzeniu uległ status podatnika na potrzeby stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia przy świadczeniu usług - za podatnika w tym zakresie uznaje się nie tylko osobę prawną niebędącą podatnikiem zidentyfikowaną dla celów VAT, ale także osobę prawną niebędącą podatnikiem zobowiązanej do takiej identyfikacji (mimo, że np. pomimo takiego obowiązku nie została zidentyfikowana).

  3.   Wybór opodatkowania WNT

  Podatnicy oraz osoby niebędące podatnikami mogą wybrać opodatkowanie WNT nie tylko - jak dotychczas - w drodze pisemnego oświadczenia złożonego naczelnikowi urzędu skarbowego, ale też m.in. poprzez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ustawy VAT. Doprecyzowano też, że dwuletni okres ważności dla tego wyboru biegnie od dnia dokonania WNT, dla którego dokonano wyboru.

  4.   Miejsce świadczenia usług przeznaczonych wyłącznie na cele osobiste podatnika

  W przypadku gdy usługa będzie przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego usługobiorcy, w tym jego personelu, miejscem świadczenia będzie, co do zasady, miejsce siedziby działalności gospodarczej usługodawcy, natomiast jeżeli usługa ma służyć zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i osobistych podatnika (usługobiorcy), to miejscem świadczenia tej usługi będzie, co do zasady, miejsce siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy.

  5.   Kompleksowe uregulowanie miejsce świadczenia usług transportu towarów

  Do ustawy VAT dodano regulacje dotyczące świadczenia usług transportu towarów na rzecz polskich podatników lub podatników z krajów trzecich, w sytuacji gdy transport wykonywany jest w całości na terytorium kraju lub poza terytorium UE. Jeżeli usługa świadczona jest na rzecz podatnika, który posiada na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej i transport wykonywany jest w całości poza terytorium UE, miejscem świadczenia usługi będzie terytorium poza UE. Natomiast gdy usługa wykonywana jest na rzecz podatnika, który siedzibę działalności gospodarczej posiada na terytorium państwa trzeciego i transport wykonywany jest w całości na terytorium kraju - miejscem świadczenia usługi będzie terytorium kraju.

  6.   Uproszczenie procedury szczególnej dotyczącej podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium UE usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu

  Wymóg opatrzenia zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze specjalnej procedury rozliczenia VAT bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zastąpiono opcją stosowania aplikacji informatycznej udostępnionej przez BIP ministra finansów (która dotychczas mogła być stosowana alternatywnie). Dostęp do aplikacji na stronie: www.vates.mf.gov.pl/vates/start/do

  7.   Deprecyzowanie katalogu odpadów przetwarzalnych, które są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia (reverse charge)

  Do ustawy VAT wprowadzono załącznik nr 11. Katalog został rozszerzony m.in. o zużyte akumulatory elektryczne, odpady szklane, gumowe i z tworzyw sztucznych.

  8.   Rozliczenia w walucie obcej w ramach świadczenia usług wstępu na imprezy masowe

  Zmieniono sposób przeliczania kursów w tym zakresie. Wartość transakcji wykonana w walucie obcej będzie mogła być przeliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi przy obliczaniu wartości celnej, tj. po kursie ustalonym w przedostatnią środę miesiąca w oparciu o bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez NBP. Uproszczone rozwiązanie odnosi się do transakcji dotyczących usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z 20 marca 2009r. (Dz.U.2009.62.504 z późn.zm.).

  9.   Modyfikacja prawa do odliczenia podatku

  W wykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-438/09 zmodyfikowano prawo do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT.

  ZMIANY WYNIKAJĄCE Z DOSTOSOWANIA PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH

  1.   Zwolnienie z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego

  Obowiązek taki nie występuje w przypadku, gdy podatnikiem wykonującym czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest podmiot posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego UE. (Roz. M.F. z dn. 29.06.2011r.; Dz.U.2011.136.796)

  2.   Zmiany definicji

  Zmianie uległy definicje podmiotu uprawnionego z państwa członkowskiego UE, podmiotu uprawnionego z państwa trzeciego, państwa członkowskiego siedziby, kraju "siedziby działalności gospodarczej" oraz "stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej". (Roz. M.F. z dn. 29.06.2011r.; Dz.U.2011.136.797)

  3.   Stawka 0% dla niektórych organów i instytucji

  Instytucje lub organy UE, organizacje międzynarodowe, siły zbrojne NATO, misje dyplomatyczne i konsularne posiadające siedzibę lub przedstawicielstwo poza terytorium kraju mogą korzystać z 0% stawki VAT przy zakupie towarów i usług w kraju, gdy dokonujemy dostawy towarów lub świadczący usługi posiada wypełnione świadectwo potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo oraz zamówienie dotyczące towarów i usług wraz z ich specyfikacją, wskazanych w przekazanym dokumencie. (Roz. M.F. z dn. 29.06.2011r.; Dz.U.2011.136.798)

  4.   Zwolnienia od podatku

  Zwolniono z VAT  usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach i innych niż spółki podmiotach, jeżeli posiadają one osobowość prawną, z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi.

  Zwolnione zostały także usługi związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy VAT. (Roz. M.F. z dn. 29.06.2011r.; Dz.U.2011.136.799)

  5.  Zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

  Z obowiązku składania zgłoszenia rejestrującego zwolnione zostały podmioty świadczące na terytorium kraju wyłącznie usługi międzynarodowe okazjonalnego przewozu drogowego osób. Muszą one natomiast korzystać ze szczególnej procedury przewidzianej w dodanym do ustawy VAT rozdziale 7a. (Roz. M.F. z dn.29.06.2011r.; Dz.U.2011.136.800)

  6.  Nowy wzór zgłoszenia VAT-R

  Nowy wzór operuje już m.in. pojęciami "siedziby działalności gospodarczej" oraz "stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej" a także umożliwia złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania WNT.(Roz. M.F. z dn.29.06.2011r.; Dz.U.2011.136.800)

 • Przedłużenie o rok stosowania skróconego terminu przechowywania kopii papierów dokumentów kasowych
 • Nowe zasady dochodzenia zwrotu należności opłacanych składek ZUS
 • Sankcje i kary dla nieprowadzacych rejestrów odpadów
 • Usuwanie barier administracyjnych
 • Zgłoszenia celne
 • Przepadek przedmiotów w postępowaniu karnym skarbowym - zmiana k.k.s.
 • Gry hazardowe
 • Przywrócenie do pracy
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce