Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyNowe przepisy obowiązujące od 01.09.2011r. → Nowe zasady nadawania i posługiwania się NIP

Nowe przepisy obowiązujące od 01.09.2011r.

 • Nowe zasady nadawania i posługiwania się NIP

  Z dniem 1 września 2011r. weszły w życie zmiany wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2011r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 171, poz. 1016):

  1. Funkcjonują dwa identyfikatory podatkowe - NIP i PESEL

  PESEL stał się identyfikatorem podatkowym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT. Urzędnicy nie mogą od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT żądać podania NIP, chyba, że obowiązek przedstawienia go wynika z przepisów prawa.

  2. Działa Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP)

  Prowadzi go w formie elektronicznej Minister Finansów. Został on utworzony na bazie dotychczas funkcjonującej Krajowej Ewidencji Podatników. CRP KEP służy gromadzeniu danych ewidencyjnych podatników, ich weryfikacji oraz porównywaniu z innymi rejestrami urzędowymi.

  3. Nowe zasady nadawania  NIP

  Jest on generowany przy użyciu CRP KEP po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego. Nadanie NIP nie ma już formy decyzji. Zamiast niej Urząd Skarbowy wydaje potwierdzenie nadania NIP. Ma na to 14 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. Potwierdzenie nadania NIP osobie fizycznej rozpoczynającej działalność gospodarczą powinien jednak wydać najpóźniej następnego dnia roboczgo po otrzymaniu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. Zachowano przy tym regulacje dotyczące "jednego okienka". Oznacza to, że podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, a nie mają NIP, składają zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  4. NIP ubezpieczonego w dokumentach ZUS

  Począwszy od 1 września 2011r. we wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w przypadku osób ubezpieczonych (np. pracowników, zleceniobiorców) płatnicy składek powinni podawać numer PESEL. W przypadku, gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru, płatnik powinien podawać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu osoby ubezpieczonej. Tak wynika z nowego brzmienia art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)

  Również w imiennych raportach sporządzonych za osoby ubezpieczone i przekazywanych co miesiąc do ZUS (tj. ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA), od 1 września br. płatnik składek w pierwszej kolejności powinien podawać numer PESEL ubezpieczonego. Tylko jeśli ubezpieczonemu nie nadano tego numeru, należy podawać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

 • ZUS może już umarzć składki matek z firmą