Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyNowe przepisy obowiazujące od 01.01.2013r. → Zmiany w podatkach dochodowych

Nowe przepisy obowiazujące od 01.01.2013r.

 • Fiskus nie chce podatku od prawników filantropów
 • Nowa definicja terenów budowlanych
 • Zmiany w CIT rok później
 • Ustawodawca daje VAT-owcom więcej czasu
 • Zmiany w fakturach
 • Zmiany w podatkach dochodowych

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 20.11.2012 poz. 1278)

  • Limit kosztów autorskich rozliczanych przez podatnika w skali roku podatkowego
  • Ulga na Internet na okres 2 kolejnych lat
  • Zmiana odliczenia ulgi rodzinnej – wsparcie rodzin wielodzietnych (3 dzieci i powyżej)

   

  Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich

  • Obowiązują koszty w wysokości 50% przychodów (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne),
  • Wprost wskazano (przez zmianę art. 32 ust. 2), że koszty 50% przysługują również pracownikom uzyskującym wynagrodzenie z tytułu praw autorskich od swojego pracodawcy
  • W roku podatkowym łączne kwoty podatkowe w wysokości 50% przychodów nie mogą przekroczyć ½ górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej – w 2013r. granicą kosztów jest kwota 42 764 zł

   

  Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich

  • Jeżeli podatnik udowodni, że poniósł faktyczne koszty wyższe od 50% przychodów, może potrącić koszty w wysokości kosztów faktycznie poniesionych
  • Również, jeżeli udowodni, że w roku podatkowym łączne faktycznie poniesione i udowodnione koszty były wyższe od kwoty rocznego limitu

   

  Wykonywanie funkcji płatnika

  • Płatnik pobiera 50% koszty uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki nie stosując limitu
  • Limit kosztów dotyczy podatnika ustalającego dochód w zeznaniu rocznym
  • Płatnik nie pobiera 50% kosztów:

        - gdy podatnikiem jest pracownik – pracownik składa płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z kosztów – płatnik nie stosuje kosztów od miesiąca następnego po złożeniu oświadczenia

        - gdy podatnikiem jest inna osoba - podatnik składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z kosztów

  Oświadczenie podatników o rezygnacji z kosztów autorskich składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego

   

  Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 30.11.2012, poz. 1342)

  • Korekta kosztów nieuregulowanych we wskazanym w ustawie terminie – nowy art. 15b w ustawie o CIT i art. 24d w ustawie o PIT
  • Zmiana regulacji w zakresie leasingu

   

  Zmiany w zakresie leasingu

  • Okres trwania umowy leasingu operacyjnego nieruchomości skrócono z 10 lat do 5 lat
  • Wprowadzono możliwość leasingu prawa użytkowania wieczystego gruntów
  • Podstawowy okres umowy leasingu uważa się za zachowany w przypadku zmiany strony lub stron leasingu, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie
  • Do umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2013 r. stosuje się przepisy obowiązujące do końca 2012 r.

   

  Zmiany w zakresie leasingu zawarcie kolejnej umowy leasingu tej samej rzeczy

  • Przy zawarciu kolejnej umowy suma opłat ma odpowiadać co najmniej wartości rynkowej przedmiotu umowy
  • Leasing finansowy – do przychodów finansującego z tytułu wszystkich umów dotyczących tego samego środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) zalicza się opłaty w części przewyższającej spłatę wartości początkowej podlegającej autoryzacji

   

  Zmiany w zakresie leasingu

  • Do umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2013r. stosuje się przepisy obowiązujące do końca 2012r.

   

  Zmiany w podatkach dochodowych na 1 stycznia 2013r. - Zasady korekty kosztów podatkowych

  Koszt zaliczony do kosztów podatkowych:

  - termin płatności do 60 dni – brak zapłaty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności – obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych w miesiącu upływy ww terminu

  - termin płatności dłuższy niż 60 dni – brak zapłaty z upływem 90 dni od daty zaliczenia kosztu do kosztów uzyskania przychodów – obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych w miesiącu upływu ww terminu

  W miesiącu, w którym przypada korekta kosztów koszty podatkowe są mniejsze od wartości korekty albo podatnik nie ponosi kosztów – kwota, o którą podatnik nie może pomniejszych kosztów zwiększa jego przychody podatkowe

  Podatnik dokonał zmniejszenia o wartość nie zapłaconych kosztów podatkowych – podatnik uregulował zobowiązanie w następnych miesiącach – w miesiącu uregulowania zobowiązania podatnik zwiększa koszty podatkowe o wartość uprzedniego zmniejszenia

  Art. 15b ust. 8 ustawy o CIT

  Jeżeli zgodnie z art. 15 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z dokumentów, o których mowa w ust. 1, nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem art. 15, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania

  Przepisy o korekcie kosztów stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.

  Podstawą amortyzacji zaliczanej do kosztów podatkowych jest tylko „zapłacona” wartość początkowa – nie ma zmian w definicji wartości początkowej.

  Termin 30 i 90 dni upływa nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ŚT lun WNiP do ewidencji:

  - z kosztów podatkowych wyłącza się odpis od wartości początkowej wynikającej z dokumentów nie uregulowanych przez podatnika

  - odpisy wyłączone z kosztów zalicz się do kosztów podatkowych w miesiącu uregulowania zobowiązania.

  Podatnicy CIT, u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2013r. oraz zakończy po 31 grudnia 2012r. stosują się do końca przyjętego roku przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012r.

  Ci podatnicy nie mają obowiązku korekty kosztów do końca swojego roku podatkowego.

   

 • Zmiany dla przedsiębiorców
 • Ulga "na złe długi" - szybciej i automatycznie
 • Korekta odpisów amortyzacyjnych w przypadku nieuregulowania należności
 • Korekta kosztów w przypadku nieuregulowania należności
 • Zmiany w ustawach o podatku dochodowym za 2013r.