Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyNowe przepisy obowiązujące od 01.01.2012r. → Co nowego w składkach ZUS od 1 stycznia 2012r.?

Nowe przepisy obowiązujące od 01.01.2012r.

 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2012 roku
 • Obowiazek wydawania RMUA oraz okres przedawnienia należności w ZUS
 • Zmiany w urlopie macierzyńskim i ojcowskim
 • Termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego w danym roku
 • Co nowego w składkach ZUS od 1 stycznia 2012r.?

  Od 1 stycznia 2012 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne nie uległy zmianie. Tak też pisaliśmy w poprzednim numerze UiPP, sygnalizując jednocześnie zmianę od 1 marca br. stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe. Jak się jednak okazuje zmiana ta nastąpi wcześniej, bo już od 1 lutego 2012 r.

  Ważne: Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 7 grudnia 2011 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe od 1 lutego 2012 r. wyniesie 8% podstawy wymiaru.

  Osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o sus, np. pracownicy, zleceniobiorcy z własnych środków nadal sfinansują składkę rentową w wysokości 1,5% podstawy wymiaru, natomiast płatnicy składek w wysokości wyższej o 2 punkty procentowe, czyli w wysokości 6,5% podstawy wymiaru.

  Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 wynosi 105.780 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3.526 zł. Ww. kwoty zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r.

  Powyższe ograniczenie stosuje się też przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

  Wspomnijmy, że poprzedni rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012 (druk 4694), dostępny na stronie internetowej Sejmu przewidywał wyższą kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, a tym samym wyższą roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwoty te podawaliśmy w UiPP nr 24 z 2011 r.

  Wyższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

  Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność (oraz osób z nimi współpracujących) od 1 stycznia 2012 r. wynosi 2.115,60 zł (60% z 3.526 zł). Przy czym dla osób prowadzących działalność gospodarczą opłacających składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia br. stanowi kwota 450 zł (30% z 1.500 zł).

  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób na urlopie wychowawczym

  Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Przy czym podstawa wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Tak wynika z art. 18 ust. 5b i 14 ustawy o sus.

  W III kwartale 2011 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.416 zł (Mon. Pol. z 2011 r. nr 103, poz. 1042). Oznacza to, że za styczeń (także za luty) 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby przebywającej przez cały miesiąc na urlopie wychowawczym stanowi kwota 2.049,60 zł (3.416 zł x 60%), o ile przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone jej za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy nie jest niższe od tej kwoty. W związku z tym, że od nowej podstawy pracodawcy obliczą i wykażą składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w dokumentach rozliczeniowych sporządzanych za styczeń 2012 r. (przekazanych do ZUS w lutym 2012 r.), do tematu powrócimy w jednym z kolejnych numerów UiPP.

   

 • Począwszy od 1 stycznia 2012r. zmiany w stosunku norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych
 • Jak naliczać składki ZUS od 1 stycznia 2012r.?
 • Kursy walut stosowane do obliczania różnic kursowych
 • Treść umowy wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
 • Tworzenie przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorców