Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyNowe przepisy obowiązujące od 01.01.2012r. → Jak naliczać składki ZUS od 1 stycznia 2012r.?

Nowe przepisy obowiązujące od 01.01.2012r.

 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2012 roku
 • Obowiazek wydawania RMUA oraz okres przedawnienia należności w ZUS
 • Zmiany w urlopie macierzyńskim i ojcowskim
 • Termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego w danym roku
 • Co nowego w składkach ZUS od 1 stycznia 2012r.?
 • Począwszy od 1 stycznia 2012r. zmiany w stosunku norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych
 • Jak naliczać składki ZUS od 1 stycznia 2012r.?

  Wyższa składka na ubezpieczenia rentowe

  Generalnie wysokość stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie zmieniła się od 1 stycznia 2012 r. Nadal kształtują się one na tym samym poziomie. Niemniej jednak od 1 lutego 2012 r. zmieni się stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe. Z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (uchwalonej przez Sejm w dniu 21 grudnia 2011 r.) wynika, że od tego dnia składka na ubezpieczenia rentowe zostanie podwyższona do 8% podstawy wymiaru. Od tego dnia będzie się ona kształtowała na poziomie 1,5% - po stronie ubezpieczonego oraz 6,5% po stronie płatnika składek (na dzień oddania niniejszego numeru Biuletynu Informacyjnego do druku nowelizacja oczekuje na podpis Prezydenta). Zmiana ma więc dotyczyć tylko składki finansowanej przez płatnika. Podwyżka nie wpłynie zatem np. na wysokość wynagrodzenia netto pracowników.

  Wyższa "ulgowa" podstawa wymiaru składek dla "nowych" przedsiębiorców

  Od 1 stycznia 2012 r. wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie to nie może być obecnie niższe od kwoty 1.500 zł. Z kolei dla pracownika w I roku zatrudnienia nie może być niższe niż 1.200 zł (tj. 80% z kwoty 1.500 zł). Podwyżka minimalnej płacy skutkuje automatycznie zwiększeniem najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które korzystają z ulgi dla "nowych" przedsiębiorców. Osoby te opłacają składki społeczne od zadeklarowanej podstawy nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnej płacy. Od 1 stycznia 2012 r. osoby te powinny więc opłacać składki społeczne od podstawy nie niższej niż 450 zł.

  Roczny limit w składkach emerytalno-rentowych

  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ograniczona i w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć pewnego limitu. Limit ten odpowiada 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach.

  Według projektu ustawy budżetowej na rok 2012 prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2012 r. ma wynosić 3.526 zł. Oznacza to, że roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2012 r. wyniesie 105.780 zł (pod warunkiem, że zmianie nie ulegnie wysokość prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

  Składki na Fundusz Pracy i FGŚP

  Na niezmienionym poziomie mają pozostać składki na Fundusz Pracy i FGŚP. Z projektu ustawy budżetowej na 2012 r. wynika, że również w 2012 r. mają one wynosić odpowiednio:

  • składka na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru,
  • składka na FGŚP - 0,10% podstawy wymiaru.

  Składka na FEP

  W dalszym ciągu za pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i wykonują prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, pracodawcy mają obowiązek opłacać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Stopa procentowa tej składki nadal wynosi 1,50% podstawy wymiaru.

   

 • Kursy walut stosowane do obliczania różnic kursowych
 • Treść umowy wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
 • Tworzenie przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorców