Baza wiedzy

Kontakt

Acco.euBaza wiedzyJak założyć firmę? → Jak rozpocząć działalność gospodarczą przez osobę zagraniczną?

Jak założyć firmę?

 • Jak rozpocząć działalność gospodarczą przez osoby krajowe?
 • Jak rozpocząć działalność gospodarczą przez osobę zagraniczną?

  1. Obywatele państw obcych powinni posiadać zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. 
  Cudzoziemcy posiadający zezwolenie działają na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy mający miejsce stałego pobytu lub siedzibę w Polsce. W związku z tym proces rejestracji działalności gospodarczej tych podmiotów jest taki sam jak dla przedsiębiorców krajowych, (patrz: Jak założyć działalność gospodarczą przez osobę krajową).

  2. Osoby zagraniczne mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na zasadach wzajemności. Wyjątek stanowi sytuacja gdy umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę stanowią inaczej. Zgodnie z wyżej wymienioną zasadą osoba taka korzysta z takich samych uprawnień jak obywatel Polski pod warunkiem, że państwo którego jest obywatelem będzie traktowało uprawnienia obywateli polskich osób fizycznych lub prawnych na równi z uprawnieniami swoich obywateli lub osób prawnych. Jeżeli nie ma zasady wzajemności osoby zagraniczne mogą podejmować działalność gospodarczą lub przystępować, obejmować i nabywać udziały spółek wyłącznie jako spółki komandytowe, sp. z o.o., spółki akcyjne.

  3. Przedsiębiorcy zagraniczni Na zasadzie wzajemności mogą tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Polski.

  4. Opłaty, rejestracja i niezbędne formalności są takie jak dla osób krajowych rozpoczynających działalność gospodarczą.

  5. Wykonywanie umowy o pracę wymaga uzyskania zezwolenia wojewody. Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek do wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Niektórzy cudzoziemcy są zwolnieni z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, dotyczy to m.in.: nauczycieli języków obcych, cudzoziemców delegowanych na terytorium Polski przez pracodawcę zagranicznego na okres 3 miesięcy w celu wykonywania prac: montażowych, konserwacyjnych, cudzoziemców pełniących funkcję w zarządach osób prawnych i innych (wynikających z przepisów szczegółowych).

  Cudzoziemcowi przebywającemu czasowo w Polsce potrzebne jest zalegalizowanie pobytu, a więc zgoda od wojewody.

  Cudzoziemcy, którzy chcieliby nabyć nieruchomość w Polsce muszą uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji publicznej.


 • Jak wybrać formę opodatkowania?